ضد آب

عایق بندی دو جزئی انعطاف پذیر برای آب بندی با فشار ثابت

ضد آب ها

SATEX FLEX 2KS

ضد آب
مناطق کاربرد

مناطق کاربرد

برای آب بندی سطوح داخلی و خارجی ساختمان ها و استخر ها موارد زیر مناسب می باشد:
سطوح کف و دیوار در مناطق مرطوب و خیس | دیوارهای زیرزمین و پی ها | استخرها و کانتینرها | اتصالات مصالح سرامیکی | ایوان ها و آشپزخانه ها
و لابراتورها | این محصول از ساختمان ها با آب بندی در برابررطوبت خاک، آب نشتی و فشار آب محافظت می کند

ویژگی‌ها

ویژگی‌ها

پایــداری و نفوذناپذيــری حتــی در برابــر فشــار آب | مــی تــوان روی آن را مســتقیم بــا کاشــی و ســرامیک پوشــاند و پــر کننــده تــرک هــا تــا حداقــل 0.2 میلیمتر کاربــرد ســریع و آســان |  چســبندگی بــالا بــا اکثــر ســطوح | مقــاوم در برابــر یخبنــدان و گــذر زمــان |  وغيــر مضــر بــرای محیــط زیســت بــه دلیــل پایــه خالــص معدنــی آن | نیمــه کششــدار بــوده و شــکاف هــا را می پوشــاند و ایــن محصــول یــک دوغــاب پرکننــده تــرک هــا بــرای آب بنــدی انعطــاف پذیــر در ســاختمان هــا ماننــد دیوارهــای بیرونــی زیرزمینــی، کانتینــر هــا، اســتخر هــا و نیــز دیوارهــای و کــف اتاق هــای مرطــوب و خیــس می باشــد.

بسته‌بندی و شرایط نگهداری

بسته‌بندی و شرایط نگهداری

محصول SatexFlex2ks در کیسه های 2۵ کیلوگرمی (بخش پودری) و گالن 7 کیلوگرمی (بخش مایع) موجود است در شرایط خشک و بسته بندی اصلی و محافظت شده در برابر یخبندان تا ۱۲ ماه دوام می آورد.

دستورالعمل کار

دستورالعمل کار

1-آماده‌سازی سطوح:

سطوح باید سفت، پایدار و عاری از قطعات ریز باشد تمام پوشش ها، رنگ و کثیفی ها باید از سطح کار زدوده شوند(با برس سیمی)سطح باید کمی خیس باشد.

2-نسبت اختلاط:

بسته به سطح و فشار آب حداقل ۲ پوشش (۳ تا ۴ پوشش) نیاز است.

3-کاربرد:

شامل بخش 7 کیلوگرمی مایع است که به بخش جامد (پودر 2۵ کیلوگرمی) به صورت پیوسته اضافه می گردد تا مخلوطی یکدست و بدون کلوخ بدست آید. سپس با دریل الکتریکی برای ۳ دقیقه هم زده می شود. لایه ضد آب تازه باید در برابر خشک شدن سریع در برابر آفتاب و نیز باران برای ۳ روز محافظت گردد. مقاومت کششی خوبی دارد که اجازه استفاده در لایه های حفاظتی، دال ها، کاشی ها و پلاسترها را بعد از ۲ روز می دهد. از گسترش ترک های سازهای باید با سنجش های سازه ای مانند درز انبساط جلوگیری گردد. برای آب بندی درزه ها، یک درزگیر الاستیک دایمی و یا منعطف مورد نیاز است. بخش مایع محصول باید به خوبی هم زده شود و در برابر یخبندان محافظت گردد.

هشدار:

حداقل ۲ لایه باید به کار رود، جهت جلوگیری از خسارت به لایه اول، لایه دوم با یک تاخیر حداقل ۶ ساعته در دمای ۲۰ درجه و حداکثر ۲۴ ساعته اجرا می شود، نباید بر روی سطوح یخ زده و یا در معرض دماهای بالا یا پایین اجرا کرد (دمای سطوح بالای ۲۵ درجه)

شرکت آرمان صنعت آرارات
دفتر مرکزی:
021-22076883
021-22077109

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت نزد شرکت ساتکس پلاس محفوظ می‌باشد.
طراحی وب